Życiorys

Ksiądz dr Przemysław Krakowczyk SAC urodził się na Górnym Śląsku w Wodzisławiu Śl. dnia 25 maja 1982 r. jako syn Stanisława i Bernadety Krakowczyk. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Świerklanach Dolnych. Następnie kształcił się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Żorach w klasie o profilu matematyczno-informatycznym.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w roku 2002 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Okres Wstępny (Nowicjat) odbył w domu macierzystym Księży Pallotynów w Wadowicach na Kopcu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Ołtarzewie (Ożarów Mazowiecki) koło Warszawy.

Pracę magisterską pt. „Rola Ducha Świętego w kształtowaniu uczestnictwa człowieka w liturgii. Studium teologiczno-liturgiczne na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jacka Nowaka SAC na seminarium z Teologii Liturgii. Pracę obronił 2 marca 2010 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując tym samym tytuł zawodowy magistra teologii.

Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, w dniu 15 maja 2010 r. Po święceniach został skierowany do Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. Posługiwał tam jako wikariusz, katecheta i promotor powołań. Po roku podjął pracę jako wikariusz w Warszawskim Archidiecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Po za pracą duszpastersko-katechetyczną zaangażował się również w ewangelizację przez media. Zainicjował i prowadzi Radio oraz Telewizję Misericordia.

Opracował i wydał kilka publikacje książkowe: „Ku zjednoczeniu z Bogiem” Ząbki 2007; „Panie, daj nam świętych kapłanów” Ząbki 2010; „Modlitwa Ciała”, Ząbki 2013; „Ty, o Boże mnie umiłowałeś” Ząbki 2017; „Msza Święta krok po kroku”, Ząbki 2018; „Przebóstwienie człowieka w liturgii Narodzenia Pańskiego” Ożarów Mazowiecki 2018; „Droga Maryi”, Ząbki 2018; „Z kolędą przy żłóbku. Spotkanie kolędowe” Ząbki 2018; „Katechezy przedślubne. Praktyczne wskazówki dla narzeczonych, Ząbki 2020; „Sługa Prawdy. Błogosławiony Ryszard Henkes SAC” Ząbki 2020 oraz „Dziewięć dni ze służebnicą Bożą s. M. Dulcissimą” Ożarów Mazowiecki 2020. Poza tym jest autorem ponad stu artykułów popularnonaukowych z zakresu teologii liturgicznej i biblijnej publikowanych na łamach różnych czasopism. Ksiądz Krakowczyk jest również pomysłodawcą i redaktorem prowadzącym stronę ordo.pallotyni.pl, gdzie również publikuje własne teksty.

W październiku 2012 roku decyzją ks. Prowincjała Józefa Lasaka SAC został skierowany na studia doktoranckie z zakresu Teologii Liturgii w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół hermeneutyki tekstów liturgicznych, prawodawstwa i duchowości liturgicznej. W trakcie studiów prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami UKSW: Hierarchia kościelnaAnatomia Eucharystii i Pobożność ludowa. Pełnił na uczelni funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Liturgistów i opiekuna gazetki Liturgiki UKSW. Od roku 2013 bierze udział w corocznych zjazdach (sympozjach) liturgistów polskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od 2019).

Rada Wydziału Teologicznego na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013r. wyraziła zgodę na otwarcie przewodu doktorskiego ks. Przemysława Krakowczyka i zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej: Wiara Kościoła w tajemnice przebóstwienia człowieka wyrażona w tekstach euchologijnych uroczystości Narodzenia Pańskiego. Studium teologiczno-liturgiczne na podstawie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich.

12 czerwca 2014 r. zdał egzamin licencjacki (kanoniczny) ze specjalności teologii liturgicznej. W roku akademickim 2014/2015 odbył studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel-katecheta. Najpierw w Szkołach Podstawowych przez pierwsze trzy lata (w Krakowie i Ożarowie Maz.), następnie w Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim również przez trzy lata, a  w latach 2015-1918 w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie, gdzie w czerwcu 2016 r. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Od września 2017 r. decyzją Księdza Prowincjała Zenona Hanasa ks. Krakowczyk zajmuje się ewangelizacją poprzez środki społecznego przekazu: jest dyrektorem TV Misericordia, redaktorem Pallotyńskiego Radia Ewangelizacyjnego Pallotti.FM oraz kierownikiem Studia Nagrań im. bł. Elżbiety Sanny przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie. Wyreżyserował kilka filmów dokumentalnych, w tym film o Sł.B. s. Dulcissimie pt. „Anioł Dobroci” (2019).

W styczniu 2018 obronił doktorat z zakresu teologii liturgicznej. W październiku 2018 został mianowany notariuszem adiunktem w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Stanisława Szulińskiego SAC. W dniu 19 października 2020 został mianowany Wicedyrektorem Pallotyńskiego Ośrodka Postulacji w Warszawie. Jego pasją jest pisanie ikon. Prowadzi także wykłady z zakresu historii i teologii ikonograficznej podczas warsztatów ikonopisarskich w Warszawie.